Înscriere 2024

Inscrierea in invatamantul anteprescolar si prescolar, an scolar 2024-2025

lista

Situația locurilor – reînscriere    

ETAPA I DIN CADRUL PROCESULUI DE ÎNSCRIERI

Copiii sunt înscriși în această etapă pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri.

AFIȘAREA REZULTATULUI ȘI A NUMĂRULUI DE LOCURI LIBERE

DUPĂ FINALIZAREA ETAPEI DE REÎNSCRIERI  – 24 MAI 2024, ORA 14,00

 • 27—31 mai 2024 (colectarea cererilor)
 • 3—5 iunie 2024 (procesarea cererilor din faza I — prima opțiune)
 • 6—10 iunie 2024 (procesarea cererilor din faza a II-a — a doua opțiune)
 • 11—12 iunie 2024 (procesarea cererilor din faza a III-a — a treia opțiune)

AFIȘAREA REZULTATULUI ȘI A NUMĂRULUI DE LOCURI LIBERE RĂMASE DUPĂ PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERI – 14 IUNIE 2024, ORA 14.00

Părinții pot ridica dosarele respinse de la unitatea de învățământ la care au fost depuse, în 5 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale etapei.

ETAPA I

DIN CADRUL PROCESULUI DE ÎNSCRIERI

PROGRAM COLECTARE DOSARE DE INSCRIERE

DATAINTERVAL ORAR
LUNI 27 MAI 202409:00-12:00 13:00-16:00
MARȚI 28 MAI 202409:00-12:00 13:00-16:00
MIERCURI 29 MAI 202409:00-12:00 13:00-16:00
JOI 30 MAI 202409:00-12:00 13:00-16:00
VINERI 31 MAI 202409:00-12:00

PROGRAM VALIDARE DOSARE DE INSCRIERE

DATAINTERVAL ORAR
MARȚI 28 MAI 202408:00-09:00 14:00-18:00
MIERCURI 29 MAI 202408:00-09:00 14:00-18:00
JOI 30 MAI 202408:00-09:00 14:00-18:00
VINERI 31 MAI 202408:00-09:00 13:00-14:00

!!!SOLICITAREA ȘI VALIDAREA CERERII TIP NU PRESUPUNE ÎNSCRIEREA!!!

 • NU ESTE RELEVANTĂ ORDINEA DEPUNERII/ ÎNREGISTRĂRII DOSARULUI
 • NU SE FAC PROGRAMĂRI PENTRU COLECTAREA/ VALIDAREA DOSARELOR

DOSARUL DE ÎNSCRIERE

CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a) copie de pe certificatul de naștere al copilului;

b) copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal;

c) copie certificat de căsătorie/ certificat divorț/ hotărâri judecătorești, după caz;

d) adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit, respectiv pentru înscrierea în învățământul antepreșcolar;

e) alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere;

f) declarație acord privind înscrierea, semnată de ambii părinți;

g) Avizul ISMB pentru copiii pentru care s-a solicitat amânarea înscrierii la clasa pregătitoare, în anul școlar 2024-2025, din motive medicale;

Puteți descărca de AICI declarațiile si acordurile necesare

 • DOCUMENTELE SE ADUC ÎN DOSAR DE PLASTIC, PERFORATE, FĂRĂ FOLII DE PROTECȚIE, AȘEZATE ÎN ORDINEA DE MAI SUS!!!

La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului școlar, următoarele documente:

a) adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ;

b) avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.

 • Părintele/reprezentantul legal prezintă, în momentul completării cererii-tip de înscriere la unitatea de învățământ, sau, după caz, în momentul validării acesteia, actul de identitate propriu și certificatul de naștere al copilului, în original, precum și copii ale acestora pentru a fi certificate conform cu originalul de către membrul desemnat din cadrul comisiei de înscriere de la nivelul unității de învățământ.
 • Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.

Art.11 (3) Criteriile generale de departajare

Criterii specifice de departajare

PENTRU NIVELUL PREȘCOLAR:

a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la data de 1 septembrie;

b) domiciliul copilului/reședința/locul de muncă al unuia dintre părinți/al reprezentantului legal este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere;

c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;

d) existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală)/existența unui document care dovedește că părintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai mulți copii (familie numeroasă);

f) ambii părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile:

            (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale;

            (ii) cu certificat de handicap;

(iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă;

g) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;

h) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea

Art. 11 (4) Unitățile de învățământ cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar cu program prelungit se adresează cu prioritate părinților care lucrează și, în acest sens, ambii părinți vor depune la dosarul de înscriere adeverințe de angajat.

Art.11 (6)         În cazul în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor în învățământul antepreșcolar/preșcolar se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc cele mai multe dintre criteriile menționate la alin. (2) sau (3) și, apoi, în ordine, copiii care îndeplinesc patru, trei dintre criterii, două sau doar unul dintre criteriile menționate la alin. (2)/alin. (3).

Art.11 (7)         În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare se va lua în considerare ordinea criteriilor menționate la alin. (2)/ alin. (3).

Art. 12. (1)          Criteriile specifice de departajare menţionate la art. 11 alin. (8) sunt elaborate în urma consultării cadrelor didactice şi a partenerilor sociali – sindicate, consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia de părinţi şi sunt aprobate de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, după verificarea existenţei unor circumstanţe discriminatorii de către consilierul juridic al inspectoratului şcolar şi, respectiv, al primăriei, în cazul unităţilor de învăţământ antepreşcolar pentru care aceasta are rolul de persoană juridică fondatoare şi care au solicitat includerea ofertei de şcolarizare în aplicaţia informatică utilizată pentru înscriere.

Criteriile specifice de departajare vor fi afișate la avizier cel târziu vineri 24 mai 2024, ora 14:00 după avizarea lor de către biroul juridic al ISMB.

CEREREA DE ÎNSCRIERE (Poți descărca de AICI)

POATE FI TRANSMISĂ PE ADRESA DE EMAIL:

inscrieri.gradinita122@yahoo.com

CEREREA TIP ÎNSOȚITĂ DE DOCUMENTELE PREVĂZUTE ÎN LISTĂ SE VOR SCANA ÎNTR-UN SINGUR DOCUMENT ÎN FORMAT PDF CU DENUMIREA:

 • PRESCOLAR_NUME_PRENUME

SE VOR LUA ÎN CONSIDERARE  DOAR CERERILE TRANSMISE CONFORM PRECIZĂRILOR ANTERIOARE ȘI PRIMITE PE ADRESA DE EMAIL ÎN PERIOADA:

27.05.2024, ORA 08.00 – 30.05.2024, ORA 18:00

 • CEREREA-TIP DE ÎNSCRIERE SE POATE TRANSMITE PRIN E-MAIL, CU CONFIRMARE DE PRIMIRE
 • În situația transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere, prevăzută în Metodologie, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere.
 • Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele/ reprezentantul legal solicită înscrierea și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise/depuse de către acesta.

CERERILE CARE NU SUNT VALIDATE DE CĂTRE SOLICITANȚI NU VOR FI EVALUATE/VOR FI RESPINSE DIN OFICIU

Succes!

Numarul de telefon TelVerde 0800816021 va fi disponibil in perioadele de inscriere (conform calendarului), de luni pana joi, intre orele 8.00–16.30, iar vineri, intre orele 8.00 – 14.00.

LEGISLATIE

ORDIN ME nr. 4018/15.03.2024 privind aprobarea Metodologiei-cadru de inscriere a copiilor in unitati de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica cu grupe de nivel prescolar si/sau anteprescolar si in servicii de educatie timpurie complementare si a Calendarului inscrierii copiilor anteprescolari si prescolari in anul scolar 2024—2025 in unitati de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica cu grupe de nivel prescolar si/sau anteprescolar si in servicii de educatie timpurie complementare

 • Informatiile sunt in curs de actualizare