ANUNȚ DE PARTICIPARE

ANUNȚ DE PARTICIPARE

nr. 869 din 01.11.2022

la procedura de achizitie directa pentru achizitie Lucrari de igienizare, reparatii si vopsiri lavabile pentru pereti si tavane în vederea renovarii unitatii de invatamant prescolar

 1. 1. Date contact Achizitor: Gradinita nr. 122, avand CUI 4754856 , cu sediul social în București, sector 1, Băneasa, nr. 12, România, Cod poştal: 7000, Tel./ Fax 021 2320179, Fax: Tel./ Fax 021 2320179, E-mail: gradinita122@yahoo.com
 2. a) Procedura de atribuire selectată: achizitie directa.
 3. b) Procedura se finalizează prin: încheierea unuia sau mai multor contracte de lucrari intretinere si reparatii, cu un singur operator economic.
 4. c) Etapa finală de licitație electronică: NU se utilizează.
 5. Criteriul de evaluare ,,Pretul cel mai scazut’’
 6. Achiziția se va realiza și finaliza într-o singură rundă.

iii.   La achiziție au dreptul să participe toți operatorii economici.

 1. Locul principal de prestare al serviciilor: Bucureşti, str. Băneasa, nr. 12, sect. 1.
 2. COD CPV: 45442100-8 – Lucrari vopsire
 3. Natura, cantitatea și descrierea serviciilor ce urmează a fi achiziționate: în conformitate cu specificațiile Caietului de sarcini din documentația de atribuire și constă în achiziționarea de lucrari intretinere si reparatii, în conformitate cu specificațiile din Caietul de Sarcini, lucrari prestate cu înalt profesionalism și într-un interval de timp stabilit, în condițiile obtinerii unor prețuri de executare cât mai reduse.
 4. Denumirea serviciilor: Prestări de lucrari intretinere si reparatii la sediul Gradinitei nr. 122, amplasat in București, sector 1, str. Băneasa, nr. 12, România.
 5. Informații privind contractul de lucrari: contract de prestări de servicii lucrari intretinere si reparatii încheiat cu un singur operator economic.
 6. a) Durata contractului de lucrari: 40 zile de la data semnării contractului dar nu mai târziu de 30.12.2022.
 7. b) Valoarea totală estimată a lucrarilor ce urmează a se achiziționa pe această perioadă: 330.000,00 lei, cu toate taxele incluse. Ofertele care depăşesc bugetul maxim disponibil pentru proiect vor fi respinse.
 8. Obiectul și termenele de prestare a lucrarilor: conform caietului de sarcini/caietelor de sarcini.
 9. Oferte alternative: se interzice depunerea ofertelor alternative.
 10. Divizarea pe loturi: lucrarile vor fi executate pe loturi dupa cum urmeaza:

Lot I – Holuri principale – 145.235,00 lei, cu toate taxele incluse;

Lot II – Bucatarie si oficii – 94.635,00 lei, cu toate taxele incluse;

Lot III – Casa scarii si dependinta – 90.130,00 lei, cu toate taxele incluse.

 1. NU se acceptă oferte parțiale.
 2. a) Documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei: disponibilă în format electronic pe web site www.gradinita122.ro și/sau în format tipărit la adresa de corespondență a Achizitorului din Bucureşti, str. Băneasa, nr. 12, sect. 1.

Persoană de contact: Maria Duță,  tel: 0762.248.997

 1. b) Documentația este disponibilă începând cu data de 11.2022
 2. Adresa la care trebuie transmise sau depuse ofertele: Mentionam ca ofertele tehnice si financiare se vor depune la sediul Autorității Contractante, până la data de 15.11.2022, ora 1000, situat in Bucuresti, str. Băneasa, nr. 12, sect. 1.
 3. Limba în care trebuie redactate ofertele: limba română.
 4. a) Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: reprezentanții autorizați ai ofertanților. Fiecare reprezentant va prezenta, în mod obligatoriu, o împuternicire din partea conducătorului firmei ofertante, în care se vor preciza limitele competenței sale.
 5. b) Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 11.2022, ora 15:00, la sediul Autorității Contractante din Bucuresti, str. Băneasa, nr. 12, sect. 1. Reprezentanții ofertanților ce vor să participe la sesiunea de deschidere a ofertelor trebuie să aibă o Împuternicire din partea entității pe care o reprezintă, Împuternicire în care să fie menționat numele persoanei care participă la deschidere. Împuternicirea trebuie să fie semnată și ștampilată în original, iar reprezentantul trebuie să aibă asupra lui un act de identitate. Nu se solicită ca Împuternicirea să fie legalizată de un notar public.
 6. Modalitatea principală de finanțare: bugetul local.
 7. Descrierea tehnică detaliată a serviciilor ce vor fi ofertate, precum și alte informații considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice (în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini din documentația de atribuire).
 8. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la data limită de depunere a acesteia.

19.Criteriul de atribuire a contractului va fi: pretul cel mai scazut/oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. 

Director                                                              Responsabil achiziții publice

Mihăilă Mirela                                                 Maria Duță